Κοινή δράση με άλλο/α σχολείο/α

Το σχολείο να αποφασίσει, σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια δράση σε συνεργασία με κάποιο άλλο σχολείο της περιοχής μια κοινή δράση με στόχο τη συμπερίληψη μαθητών/τριών προσφύγων.

Βήματα δραστηριότητας

  1. Ο σύλλογος διδασκόντων/ η ομάδα συντονισμού δράσεων /κάποιος/α εκπαιδευτικός επικοινωνεί με κάποιο σχολείο/κάποια σχολεία της περιοχής άμεσα ή μέσω των ΠΕΚΕΣ και δηλώνει την πρόθεση να διοργανώσει μια κοινή δράση για τη συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στο σχολείο και ανιχνεύει το ενδιαφέρον. Εφόσον το σχολείο/τα σχολεία συμφωνήσουν, το σχολείο ορίζει μια ομάδα που συντονίζει την οργάνωση της δράσης ή εναλλακτικά ορίζεται μια ομάδα οργάνωσης με εκπροσώπους από τα εμπλεκόμενα σχολεία της κοινής δράσης.
  2. Η οργανωτική ομάδα αποφασίζει την κοινή δράση. Αυτή μπορεί να είναι: α) Μια δράση εκτός σχολείων: μια εκδρομή σε ένα τοπικό μουσείο. μια εκδρομή σε ένα τόπο με ενδιαφέρον τοπικής ιστορίας. μια εκδρομή σε ένα μουσείο/χώρο τοπικής προσφυγικής/μεταναστευτικής μνήμης/ιστορίας. β) Μία δράση εντός σχολείων: Ένα κοινό βιωματικό εργαστήριο από κάποιον φορέα. Άλλες δράσεις που κάνει κάθε σχολείο μόνο και μοιράζεται τα αποτελέσματα. (Ενδεικτικές προτάσεις: δραστηριότητα: «Δράσεις συμπερίληψης στο σχολείο Ι» ή/και «Δράσεις συμπερίληψης στο σχολείο ΙΙ»).
  3. Η οργανωτική ομάδα επιλέγει τη/τις δράση/εις και ενημερώνει τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς σχετικά. Εάν χρειάζεται κάποια προετοιμασία από κάθε σχολείο η οργανωτική ομάδα φροντίζει να κάνει ένα χρονοδιάγραμμα και να το κοινοποιήσει στα σχολεία. Ορίζεται και συμφωνείται η ημερομηνία/ οι ημερομηνίες της κοινής δράσης.
  4. Ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες (αν χρειάζεται) και ενημερώνονται προετοιμάζονται οι μαθητές/τριες.
  5. Πραγματοποιείται η δράση. Η οργανωτική ομάδα έχει φροντίσει για τη μετακίνηση (εάν προβλέπεται), συνοδεία, εμψύχωση και συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού/βίντεο (εάν υπάρχουν οι κατάλληλες άδειες) της δράσης.
  6. Οι εμπλεκόμενοι/ες εκπαιδευτικοί και η οργανωτική ομάδα έχουν αποφασίσει και θέτουν σε εφαρμογή τον αναστοχασμό/ανατροφοδότηση της δράσης από τους/τις μαθητές/τις μαθήτριες σχετικά με τη δράση, με συζήτηση, γραπτά ή με κάποια δραστηριότητα μετά την ολοκλήρωση της δράσης (αμέσως μετά ή σε επόμενο κοντινό χρόνο).

Αποτίμηση

Ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών (γραπτή ή προφορική) ανά σχολείο σε σχέση με τη δράση.

Κοινοποίηση του αναστοχασμού των μαθητών/τριών αλλά και των εκπαιδευτικών σε όλα τα εμπλεκόμενα σχολεία από την οργανωτική ομάδα.

Διάρκεια: 4 μήνες (προετοιμασία και επιμόρφωση 4-30 ώρες, ενδεικτικά)

Ενδεικτικά Προγράμματα /Φορείς:

  • Μνημεία, Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι της Ελλάδας: διαθέσιμοι εδώ.
  • Δίκτυο Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών: διαθέσιμο εδώ.
  • Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές στα Μνημεία της Unesco: διαθέσιμες εδώ.
  • Δράσεις Μαζί – «Κι αν ήσουν εσύ;» Ένα πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων – Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, διαθέσιμο εδώ.

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Πριν”