Κοινή επιμόρφωση με άλλο σχολείο / άλλα σχολεία

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετέχουν σε βιωματικό εργαστήριο με άξονα την έννοια της συνεργασίας, μίας από τις κεντρικές αρχές και αξίες της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη και της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.

Βήματα δραστηριότητας

  1. Επιλέγεται από την ομάδα συντονισμού ή το σύλλογο διδασκόντων ένα ή περισσότερα θέματα σχετικά με τη συμπερίληψη μαθητών/τριών προσφύγων που απασχολεί ή στο οποίο/στα οποία οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ενδυνάμωση, κατάρτιση, εκπαίδευση. Η ομάδα συντονισμού μπορεί να ανιχνεύσει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μέσω ερωτηματολογίου, συνεντεύξεων ή δομημένων συζητήσεων. (Βλέπε δραστηριότητα: Ερωτηματολόγιο Αναστοχασμού ΜΚΛ).
  2. Επικοινωνούν με κάποιο σχολείο/κάποια σχολεία της περιοχής άμεσα ή μέσω των τοπικών γραφείων συντονισμού και δηλώνει την πρόθεση να διοργανώσει μια κοινή επιμόρφωση και ανιχνεύει το ενδιαφέρον. Εφόσον το σχολείο/τα σχολεία συμφωνήσουν, το σχολείο ορίζει μια ομάδα που συντονίζει την οργάνωση της επιμόρφωσης ή εναλλακτικά ορίζεται μια ομάδα οργάνωσης με εκπροσώπους από τα εμπλεκόμενα σχολεία της κοινής επιμόρφωσης.
  3. Η οργανωτική ομάδα επιλέγει το είδος της επιμόρφωσης, εάν θα είναι εσωτερική επιμόρφωση από εκπαιδευτικό του σχολείου, μοίρασμα καλών πρακτικών μεταξύ σχολείων, επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς σχετικό με την συμπερίληψη από κάποιον εξωτερικό επιμορφωτή/τρια, συνεργαζόμενο φορέα που θα κάνει την επιμόρφωση. Εάν πρόκειται για εξωτερικό επιμορφωτή ή φορέα η ομάδα έρχεται σε επαφή, δηλώνει το ενδιαφέρον του σχολείου και προσκαλεί στην επιμόρφωση.
  4. Μετά από τις σχετικές συζητήσεις και απαιτούμενες άδειες και ενημερώσεις, ορίζεται από την οργανωτική ομάδα η ημέρα, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της επιμόρφωσης και ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί των σχολείων. Η συμμετοχή προτείνεται να είναι εθελοντική εκτός ωραρίου και οι ενδιαφερόμενοι/ες να δηλώσουν συμμετοχή σε μια google form δεσμευόμενοι/ες ότι θα παρευρεθούν.

Αποτίμηση

Γραπτή αποτίμηση της επιμόρφωσης από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν ορίζοντας τον βαθμό ικανοποίησης (σε κλίμακα 1-5).

Η ομάδα συντονισμού συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα και τα παρουσιάζει στον σύλλογο κάθε σχολείου.

Διάρκεια: 1 μήνας (προετοιμασία και επιμόρφωση 4-30 ώρες, ενδεικτικά)

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Πριν”