Σε ποιο βαθμό είμαστε δημοκρατική και συμπεριληπτική σχολική κοινότητα;

Η σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, διεύθυνση, μαθητές/τριες, γονείς) αποτιμούν σε ποιο βαθμό είναι έτοιμοι να υποδεχτούν και να συμπεριλάβουν μαθητές/τριες πρόσφυγες.

Η δραστηριότητα στηρίζεται στη διερεύνηση μέσω ερωτηματολόγιου της κουλτούρας του σχολείου και των δράσεων, που έχει κάνει μέχρι τώρα, σε σχέση με τη συμπερίληψη. Το ερωτηματολόγιο απαντάται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως ομάδα εργασίας ώστε να προκύψει πολυφωνική, ουσιαστική συζήτηση. Μετά την ολοκλήρωση επεξεργάζονται άμεσα τα αποτελέσματα αναδεικνύοντας σε ποιες ενέργειες και δράσεις χρειάζεται να αναλάβουν, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για μία συμπεριληπτική σχολική κοινότητα.

Βήματα δραστηριότητας

  1. Γίνεται ανοιχτή πρόσκληση για τη συγκρότηση ομάδας με σκοπό να εργαστεί ώστε να αποτιμήσει σε ποιο βαθμό η κοινότητά μας λειτουργεί δημοκρατικά και συμπεριληπτικά ώστε να υποδεχτεί παιδιά πρόσφυγες. Σημασία έχει να περιληφθούν αντιπρόσωποι όλων των ομάδων της σχολικής κοινότητας. Συγκροτείται στη σχολική μονάδα μία ομάδα συντονισμού στην οποία μετέχουν η διεύθυνση (1), εκπαιδευτικοί (2), μαθητές/τριες (1-2) και γονείς (1-2). Ο/η εκπρόσωπος της διεύθυνσης θα είναι συντονιστής/νίστρια.
  2. Η ομάδα συγκροτείται και ορίζει την ημέρα που θα συναντηθούν για να συνεργαστούν. Γίνεται σαφές σε όλους και όλες ότι είναι ισότιμη η συμμετοχή τους και ότι η διεύθυνση έχει συντονιστικό ρόλο.
  3. Οργανώνεται εργαστήριο της ομάδας. Προτείνεται να γίνει μία σύντομη εισαγωγή στο ερωτηματολόγιο και στις θεωρίες τις οποίες βασίζεται, της Προσέγγισης του Σχολείου ως Συνόλου (whole school approach) και του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης (2018). Στη συνέχεια κάθε μέλος απαντά αρχικά ατομικά το ερωτηματολόγιο. Όταν το ολοκληρώσουν στον χρόνο που χρειάζονται, συζητούν και συμπληρώνουν μαζί ένα έναν τους δείκτες. Είναι σημαντικό σε κάθε δείκτη να ακούγονται πρώτα οι απαντήσεις όλων, για να διαπιστώνονται οι διαφορετικές οπτικές και να ανταλλάσσονται οι πληροφορίες. Είναι πολύ σημαντικό να διαμορφωθεί στην ομάδα κλίμα συνεργασίας και σεβασμού και να εκτιμηθεί η σημασία της πρόσβασης στην πληροφορία και στη λήψη αποφάσεων. Αφού συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο, διαπιστώνει η ομάδα σε ποιους δείκτες η δράση τους επιδέχεται βελτίωση ώστε να αναπτύξει περισσότερο ένα δημοκρατικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον για όλους/ες και φυσικά για τα παιδιά πρόσφυγες.Τέλος, αποφασίζουν ποιες ενέργειες και δράσεις χρειάζεται να αναλάβουν ως σχολική κοινότητα για ένα δημοκρατικό και συμπεριληπτικό σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που χρειάζεται να βελτιώσουν, σε ποιους από τους τρεις τομείς/πυλώνες χρειάζεται να δράσουν και σε ποιο βαθμό, για να πετύχουν τη συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων; [Είναι καλό να επιλέξουν τον κατάλληλο βαθμό ενεργοποίησης (μέτρια, αρκετά, πολύ) σε κάθε τομέα που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα ζητήματα και δεν έχουν ενεργήσει και δράσει όσο χρειάζεται].

Αποτίμηση

Αναστοχαστικός κύκλος στο τέλος του εργαστηρίου, με απαντήσεις από όλα τα μέλη της ομάδας: Πώς νιώσαμε στο πλαίσιο της ομάδας με τη συνεργασία μας για ένα κοινό σκοπό την υποδοχή και συμπερίληψη παιδιών προσφύγων; Νιώσαμε ασφάλεια να εκφράζουμε τη γνώμη μας και να αποτιμούμε τις ενέργειες και τις δράσεις μας; Τώρα που γνωρίζουμε τι χρειάζεται να βελτιώσουμε μπορούμε μαζί να οργανώσουμε κοινές δράσεις για την αναβάθμιση του σχολείου σε σχέση με τη συμπερίληψη και τον δημοκρατικό πολιτισμό. (Προτείνεται να ακολουθήσει η Δραστηριότητα: «Δημιουργία Σχεδίου Δράσης»). Δημιουργία σύντομου ερωτηματολογίου αξιολόγησης της δραστηριότητας με βάση τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που θα δοθεί στο τέλος του εργαστηρίου σε όλους και όλες.

Διάρκεια: 2 εβδομάδες

Υλικά:

1.Παρουσίαση ppt της θεωρίας του ερωτηματολογίου.

2. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής.

3. Βιντεοπροβολέας.

4. Ερωτηματολόγιο/φωτοτυπίες για όλα τα μέλη της ομάδας και ένα επιπλέον που συμπληρώνεται από την ομάδα (επισυνάπτεται παρακάτω).

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Πριν”