Δημιουργία Σχεδίου Δράσης

Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών συγκροτεί ομάδα δράσης με τον/τη διευθυντή/τρια, εκπαιδευτικούς του σχολείου, μαθητές και γονείς των παιδιών (και των παιδιών προσφύγων) και της αναθέτει να δημιουργήσει και να σχεδιάσει και να συντονίσει την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για τη συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων του σχολείου.

Βήματα δραστηριότητας

  1. Ο σύλλογος των Εκπαιδευτικών του σχολείου αποφασίζει να συγκροτήσει Σχέδιο Δράσης για τη συμπερίληψη μαθητών/τριών προσφύγων. Δημιουργεί ομάδα εργασίας που αποτελείται, ανάλογα με το μέγεθος της σχολικής κοινότητας από τη διεύθυνση ή την υποδιεύθυνση του σχολείου, τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον δύο μαθητές/τριες και τουλάχιστον δύο γονείς. Η ομάδα εργασίας θα περιγράψει τις σχετικές ενέργειες και δράσεις που έχουν ήδη γίνει στο σχολείο, θα διερευνήσει τον βαθμό συμπεριληπτικότητας της σχολικής κοινότητας, θα προτείνει ενέργειες που χρειάζεται να αναληφθούν, θα ορίσει στόχους, περιοχές προτεραιότητας και τομείς που χρειάζονται βελτίωση. Ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει πόσα και ποια μέλη του θα συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας και αποφασίζει για τον αριθμό των μελών των άλλων ομάδων της σχολικής κοινότητας.
  2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της ομάδας εργασίας καλεί την Μαθητική κοινότητα και τον Σύλλογο γονέων να εκλέξουν ή επιλέξουν μέλη για την ομάδα εργασίας. Η ομάδα εργασίας αποτιμά το συμπεριληπτικό κλίμα του σχολείου και καταγράφει την εμπειρία και τις δράσεις του σχολείου σχετικά με τη συμπερίληψη παιδιών προσφύγων (Βλ. δραστηριότητα: «Σε ποιο βαθμό είμαστε δημοκρατική και συμπεριληπτική σχολική κοινότητα;»), αποτιμά τους τομείς προτεραιότητας για δράση, δημιουργεί τον γενικό σκοπό της δράσης καθώς και τους στόχους της.
  3. Η ομάδα εργασίας έρχεται σε επαφή με εκπαιδευτικούς ή και πιθανώς με γονείς ή ομάδες που μπορούν να σχεδιάσουν ή/και να υλοποιήσουν δραστηριότητες για ιδέες και προτάσεις και έρχεται σε επαφή με φορείς που φροντίζουν πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλίσει τη συνεργασία τους. Στη συνέχεια περιγράφει βήματα υλοποίησης δραστηριοτήτων, που να ανταποκρίνονται στους στόχους του Σχεδίου Δράσης.
  4. Η ομάδα εργασίας συντονίζει τους εμπλεκόμενους στην περιγραφή των δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης [περιγραφή, τομέας, λεπτομερή βήματα ενεργειών και δραστηριοτήτων (ποιος, πού, πότε, πώς), μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησής τους, κατανομή αρμοδιοτήτων]. Στη συνέχεια, καταγράφει το σύνολο των δραστηριοτήτων στο χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Δράσης.
  5. Η ομάδα εργασίας αποτιμά τις πιθανές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και δημιουργεί σχέδιο αντιμετώπισής τους με εναλλακτικές λύσεις. Στη συνέχεια καταγράφει τα εργαλεία και τις πηγές που θα χρησιμοποιηθούν στις δραστηριότητες και τους πιθανούς οικονομικούς πόρους που θα χρειαστούν.
  6. Η ομάδα εργασίας περιγράφει τις μεθόδους και τα εργαλεία αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης.
  7. Ο σύλλογος διδασκόντων συζητά και αποφασίζει την τελική μορφή του Σχεδίου Δράσης καθώς και τον τρόπο διάχυσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του.

Αποτίμηση

Τα εργαλεία αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης που θα προτείνει η ομάδα εργασίας θα διανεμηθούν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της σχολικής κοινότητας.

Διάρκεια: 3 εβδομάδες

Υλικά: “Φύλλο 1: Φόρμα Σχεδίου Δράσης” (διαθέσιμο παρακάτω)

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίες “Μόλις”