Η πεταλούδα της συμπερίληψης

Διεύθυνση και εκπαιδευτικοί του σχολείου μετά την εξοικείωση με το περιεχόμενο του «Μοντέλου Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό» και αφού το έχουν δοκιμάσει σε ζητήματα που απασχολούν το σχολείο τους το χρησιμοποιούν για γονείς και μαθητές πρόσφυγες.

Βήματα δραστηριότητας

  1. Χωρίζουμε την ολομέλεια σε ομάδες 4 έως 6 μελών. Τα μέλη κάθονται γύρω από τραπέζια. Ο/η επιμορφωτής/τρια κάνει σύντομη επανάληψη στις «Ικανότητες για Δημοκρατικού Πολιτισμό» (κείμενο στην εισαγωγή του Εγχειριδίου) και εξηγεί πως όπως η κοινωνία υποδοχής (Διεύθυνση, εκπαιδευτικοί και Έλληνες μαθητές του σχολείου, γονείς) χρειάζονται τις δεξιότητες προκειμένου να αναπτύξουν δημοκρατικό συμπεριληπτικό πολιτισμό στο σχολείο, με τον ίδιο τρόπο οι πρόσφυγες γονείς και μαθητές χρειάζονται ικανότητες προκειμένου να συμπεριληφθούν και να ενταχθούν ομαλά στην Ευρωπαϊκή σχολική πραγματικότητα.
  2. Σε κάθε ομάδα, ο/η επιμορφωτής/τρια δίνει ένα αντίγραφο της πεταλούδας για κάθε ομάδα και εξηγεί πως οι μισές ομάδες θα δουλέψουν με υπόθεση εργασίας τους γονείς πρόσφυγες και οι άλλες μισές με τους μαθητές πρόσφυγες. Το ερώτημα που θέτει είναι ποιες θεωρούν σημαντικές Ικανότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού από τον κάθε άξονα προκειμένου οι πρόσφυγες γονείς/μαθητές να ενταχθούν ομαλά στη σχολική μονάδα και ως συνέπεια στην τοπική κοινωνία. Τι γνώσεις θα πρέπει να έχουν που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον; Τι δεξιότητες πρέπει να καλλιεργήσουν και ποιες πρέπει πιθανόν να προσαρμόσουν; Τι στάσεις και αξίες πρεσβεύει ο Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής;
  3. Στην ολομέλεια παρουσιάζουν τα συμπεράσματα στις ομάδες εργασίας και κουβεντιάζουν πιθανές διαφορές στην επιλογή των Ικανοτήτων.
  4. Επιστρέφουν στις ομάδες και καταγράφουν πρακτικούς τρόπους καλλιέργειας των συγκεκριμένων ικανοτήτων τόσο σε πλαίσιο σχολικής τάξης όσο και ευρύτερης σχολικής μονάδας. Με ποιους τρόπους μπορούν να εμπλακούν οι Έλληνες μαθητές και γονείς στη δράση αυτή;
  5. Επιστρέφουν στις ομάδες και καταγράφουν πρακτικούς τρόπους καλλιέργειας των συγκεκριμένων ικανοτήτων τόσο σε πλαίσιο σχολικής τάξης όσο και ευρύτερης σχολικής μονάδας. Με ποιους τρόπους μπορούν να εμπλακούν οι Έλληνες μαθητές και γονείς στη δράση αυτή;

Αποτίμηση

Μέθοδοι και τεχνικές

Με ποιο ΠΑ σχετίζεται (αριθμός)

Διάρκεια: 60 λεπτά

Υλικά:

Αντίγραφα της πεταλούδας για κάθε ομάδα

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Πριν”