Δικαιώματα, υποχρεώσεις και κανόνες στην τάξη (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση)

Οι μαθητές/τριες σε ομάδες και με βιωματική δραστηριότητα θα ενημερωθούν για τη σύνδεση μεταξύ δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και κανόνων και θα καθορίσουν δημοκρατικά τους κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία της δικής τους τάξης.

Bήματα Δραστηριότητας

  1. Ο/η εκπαιδευτικός χωρίζει τους/τις μαθητές/τριες σε τρεις ομάδες και δίνει από ένα χαρτί Α3 χωρισμένο σε τρία μέρη. Χρησιμοποιούν το πάνω μέρος του χαρτιού, και καταγράφουν ποια πιστεύουν πως είναι τα δικαιώματα του κάθε ατόμου σε μία τάξη.
  2. Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει να δώσουν την εργασία τους στην επόμενη ομάδα. Κάθε ομάδα διαβάζει τη λίστα με τα δικαιώματα που δημιούργησε η προηγούμενη ομάδα, και καταγράφει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις στο μέσο του χαρτιού. Ο/η εκπαιδευτικός θέτει ερωτήματα, για συζήτηση: Αναστοχασμός με άξονες: Τι υποχρεώσεις έχουμε προκειμένου να σεβόμαστε αυτά τα δικαιώματα; Τι πρέπει να κάνουμε; Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε; Για παράδειγμα: «Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ακούγεται». «Έχουμε την υποχρέωση να ακούμε».
  3. Οι μαθητές/τριες δίνουν το χαρτί τους στην επόμενη ομάδα άλλη μια φορά. Οι ομάδες λαμβάνουν υπόψη όλες τις πληροφορίες από τις δύο προηγούμενες ομάδες, και συμφωνούν σε έναν μέγιστο αριθμό πέντε κανόνων όπως προκύπτουν από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Αυτοί γράφονται με έντονα γράμματα στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι του χαρτιού. Οι κανόνες να είναι α) διατυπωμένοι θετικά και β) συγκεκριμένοι στο να περιγράφουν την απαιτούμενη συμπεριφορά
  4. Τα χαρτιά κολλιούνται στον τοίχο. Ένας/μία εκπρόσωπος από κάθε ομάδα εξηγεί τους κανόνες της στην ολομέλεια. Ακολουθεί καθοδηγούμενη συζήτηση προκειμένου οι μαθητές/τριες να εντοπίσουν επαναλήψεις ή ασάφειες και στο τέλος να αποφασίσουν προσπαθώντας να πάρουν μια απόφαση με την οποία να συμφωνούν όλοι/ες της τάξης. Μπορεί να γίνει και ψηφοφορία. Κάθε μαθητής/τρια έχει τέσσερεις μάρκες να «ξοδέψει» στους κανόνες εκείνους που πιστεύει πως πρέπει να συμπεριληφθούν. Οι τέσσερις κανόνες με τον υψηλότερο αριθμό ψήφων γίνονται οι κανόνες της τάξης. Μπορούν να καθαρογραφούν, να υπογραφούν από τον/την κάθε μαθητή/τρια και να αναρτηθούν σε εμφανές σημείο της αίθουσας. Αναστοχασμός και συζήτηση: Τι κάναμε; Γιατί το κάναμε; Τι αλλάζει στη ζωή μας στην τάξη μας; Είναι εύκολο να τηρήσουμε τους κανόνες;

Αποτίμηση

Αναστοχαστική συζήτηση στο τέλος της δραστηριότητας.

Διάρκεια: 60-90 λεπτά

Υλικά:

  1. Χαρτιά Α3
  2. Μαρκαδόροι

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Μόλις”