31 Βασικές Δραστηριότητες

Το εγχειρίδιο περιέχει προτάσεις και δράσεις που
έχουν εφαρμοστεί στην πράξη στις επιμορφώσεις
και στα σχολεία του έργου “Σχολεία Για Όλους – Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία”.

Περιγραφή:

Στις «31 Βασικές Δραστηριότητες» περιλαμβάνονται εργαστήρια, δηλαδή ένα σύνολο δραστηριοτήτων σε συνδυασμό και δραστηριότητες μικρότερης διάρκειας με ενασχόληση σε ένα θέμα. Το υλικό είναι δομημένο σύμφωνα με τις κατηγορίες “Πριν”, “Μόλις” και “Αφού”, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σχολείου, ανάλογα με τη σχέση του με τους νέους μαθητές και μαθήτριες προσφυγικών εμπειριών. Κάθε καρτέλα δραστηριότητας περιλαμβάνει τον τίτλο, τη διάρκεια, την περιγραφή, τους μαθησιακούς στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τα βήματα της δραστηριότητας, τα απαιτούμενα υλικά και πηγές καθώς και τον τρόπο αποτίμησής της.
Οι δραστηριότητες παρουσιάζονται παρακάτω συντομευμένες για ευκολία στη χρήση της πλατφόρμας. Για το πλήρες κείμενο κάθε δραστηριότητας καθώς και τη θεωρητική πλαισίωση μπορείτε να αποθηκεύσετε κάθε αρχείο δραστηριότητας ή ολόκληρο το εγχειρίδιο το οποίο διατίθεται ελεύθερα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Αναλυτικά η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων γίνεται ως εξής:

Τομείς
Oμάδες στόχου
Aνάγκες σχολείου – χρόνος υλοποίησης

Tο εγχειρίδιο “31 Βασικές Δραστηριότητες” είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.