“31 Βασικές Δραστηριότητες” – ψηφιακή πλατφόρμα

Το εγχειρίδιο περιέχει προτάσεις και δράσεις που
έχουν εφαρμοστεί στην πράξη στις επιμορφώσεις
και στα σχολεία του έργου “Σχολεία Για Όλους – Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία”.

Toμείς
Ομάδα στόχου
Ανάγκες του σχολείου – χρόνος υλοποίησης